Over Portfoliomanagement

Portfoliosturing: Portfoliomanagement 2.0

Portfoliosturing is meer dan portfoliomanagement. Het is een systemische aanpak die de essentie vormt om als organisatie collectieve ambities te realiseren. Met de juiste mensen die weten wát er moet veranderen en er voor zorgen dát het verandert. Alleen zo kan een organisatie of alliantie slagvaardig investeren in wat de meeste toegevoegde (klant)waarde levert.

Met portfoliosturing kies je voor:

  • grip en inzicht op lopende en toekomstige veranderinitiatieven
  • keuzes maken op basis van de juiste informatie
  • tijdig bijsturen op strategisch, tactisch en operationeel niveau
  • effectief samenwerken voor meer realisatiekracht
  • verbinding tussen management en de deskundigen

Met portfoliosturing maakt een organisatie in dit continue proces het echte verschil.

Portfoliosturing, wat is het?

Portfoliosturing helpt organisaties op een flexibele manier te sturen op ambities (ook wel strategie-executie). Het betekent nieuwe spelregels bepalen en elkaar aan afspraken houden. Samenwerkingen op een nieuwe manier organiseren. Het stelt organisaties in staat om snel en adequaat te reageren op veranderingen in de markt en maatschappij. Intermedius ondersteunt daarbij op elk niveau.

Zo is heldere, feitelijke informatie cruciaal voor het nemen van de juiste beslissingen. In veel organisaties is het nemen van besluiten een samenspel tussen verschillende stakeholders, de juiste informatie en het juiste proces. Deze vervolgens zichtbaar maken in de praktijk, vergroot het draagvlak in de hele organisatie. Iedereen begrijpt waarom en hoe keuzes gemaakt zijn en wie wanneer waar verantwoordelijk voor is.

De consultants van Intermedius zijn experts in portfoliosturing. Als onafhankelijke consultant weten ze precies wat er nodig is om een beweging te creëren binnen de organisatie. Om samen de schouders eronder te zetten om de doelen te realiseren.

Portfoliosturing, waarom?

Portfoliosturing zorgt voor succes in de praktijk. Tevreden klanten of burgers en een slagvaardige organisatie die meebeweegt met de ontwikkelingen in de maatschappij en markt. Zonder de juiste informatievoorziening en rolneming, kan niemand zich aan afspraken houden en is er geen inzicht in de mate waarin de doelen worden gerealiseerd. Portfoliosturing en het realiseren van ambities gaan dus hand in hand.

Met portfoliosturing acteren de juiste mensen op het juiste moment. Professionals en stakeholders die met plezier, energie en commitment samenwerken aan dezelfde doelen. Met een grote mate van autonomie, maar wél in verbinding met het geheel. Het ideale uitgangspunt voor grip en inzicht op lopende en toekomstige initiatieven.

Portfoliosturing in de praktijk

Welke initiatieven gaan starten, moeten stoppen en welke worden voortgezet? In de praktijk ondersteunt portfoliosturing het management en deskundigen om dat te bepalen. Intermedius doet dat bijvoorbeeld door (meer)jarenplannen te visualiseren, inzicht te bieden in de lopende initiatieven en deze op een heldere werkwijze te prioriteren.

Zo kunnen partijen keuzes maken: wat is voor ons nu de grootste toegevoegde waarde? Buigen we bepaalde activiteiten om, gaan we ermee door of moeten we ze beëindigen?

Het gaat om een blijvende verandering in de organisatie. Dat lukt niet met oude methodieken of losse takenlijstjes. Daar is een gedegen aanpak voor nodig. Dat kan op verschillende manieren, zoals waterval, hybride of Agile/SAFe. Voor meer realisatiekracht en succesvolle trajecten.

Volwassenheidsmodel portfoliosturing

Volwassenheidsmodel portfoliosturing

Alles draait om grip op het realiseren van ambities. Het Volwassenheidsmodel portfoliosturing biedt inzicht in waar de organisatie staat. Aan de hand van vragenlijsten en interviews creëert Intermedius een overzicht in volwassenheid van de organisatie. Met de resultaten kunnen organisaties stapsgewijs zowel de structuur en processen als de cultuur en het gedrag blijven ontwikkelen.

Het organiseren van portfoliosturing

Portfoliosturing bestaat uit drie aandachtsgebieden: ambities vertalen, regisseren en realiseren. Lopen deze elementen als een geoliede machine? Dan kun je sturen op de collectieve doelstellingen, tijdig bijsturen en daarmee slagvaardig en wendbaar te acteren.

Intermedius stimuleert het continue proces van voortvarend handelen en zichtbaar resultaat in de praktijk.

Wil je meer weten?

Neem contact met ons op.

Otto ten Dam

Managing Partner

Stel je vraag per mail