Klantcases

Professionalisering collaborative desicion making

Sinds 16 mei 2018 is Amsterdam Airport Schiphol officieel een Collaborative Decision Making (CDM) Airport. Hierdoor wordt realtime vluchtinformatie met Eurocontrol gedeeld om tot een optimale vluchtuitvoering in Europa te komen. Om dit mogelijk te maken moeten de sectorpartijen, te weten Schiphol, Luchtverkeersleiding Nederland, diverse luchtvaartmaatschappijen en de grondafhandelaren samenwerken. Om deze samenwerking sterker te maken is er ingezet op Alliantie Portfoliomanagement. Hierbij heb ik een bijdrage geleverd aan de professionalisering van processen binnen CDM. Hierdoor is efficiënte besluitvorming mogelijk gemaakt en is er meer grip en inzicht verkregen met betrekking tot de voortgang en het realiseren van het programma ‘CDM’ naar de lijn.

Complexiteit door diversiteit aan belangen en posities

Om de sectorsamenwerking mogelijk te maken, waren er door de sectorpartijen diverse gremia opgestart. Hiervan was niet altijd duidelijk wat de bijdrage aan de gezamenlijke CDM-strategie was. Daarbij waren verantwoordelijkheden voor CDM-processen niet altijd helder belegd bij de betrokken sectorpartijen. Hierdoor was er beperkt grip en inzicht in hetgeen er gedaan werd en kwamen initiatieven lastig van de grond. De complexiteit hierbij zat hem voornamelijk in de diversiteit aan belangen en posities.

Intermedius heeft het programma Collaborative Decision Making met inhoudelijke expertise en oog voor draagvlak verder geprofessionaliseerd.
Jan Kees Rem – Manager Aircraft Process Management

Inrichten van Governance- en Besluitvormingsstructuur

Er is een fundament neergezet om te kunnen sturen op resultaat en waarde. Door het faciliteren van workshops gericht op verbinding maken, is er sector samenwerking tot stand gebracht. Daarnaast is een dashboard geïmplementeerd wat inzicht geeft in de stappen die gezet zijn, en de nog te nemen stappen.

De prioriteringsaanpak die is geïmplementeerd binnen de sector samenwerking, waarbij verschillende belangen spelen, heeft ervoor gezorgd dat de diversiteit aan belangen is uitgesproken en er prioritering kon plaatsvinden. Ook zijn er diverse procesverbeteringen doorgevoerd zodat scope, taken en verantwoordelijkheden helder zijn. Hierdoor is de sector in staat om in gezamenlijkheid wendbaar te handelen.

Overzicht

Gedragen besluitvorming binnen de sector waardoor initiatieven gezamenlijk geprioriteerd, opgepakt en gerealiseerd kunnen worden.

Inrichten van alliantie portfoliomanagement

Om te zorgen voor grip op het realiseren van de gezamenlijke CDM-strategie, flexibiliteit in de initiatieven en het behalen van financieel rendement is het belangrijk dat de sector doorlopend doelstelling koppelt aan realisatie. In een constante cyclus bekijken: doen we de juiste dingen? En doen we de juiste dingen goed?​

Dit proces is ingericht door de diverse gremia goed in te richten en taken & verantwoordelijkheden voor CDM-processen helder te beleggen bij betrokken sectorpartijen. Dit is gedaan door te kijken naar het doel van ieder gremium, haar scope en taken, en de input en output.

strategie en executie

Programma ‘CDM’ in de lijn belegd

Door het verkrijgen van grip en inzicht was het duidelijk dat de samenwerking die was ontstaan binnen de verschillende gremia voldoende volwassen was. Aansturing door de Tactical Board, aangesteld om de sectorbesturing op zich te nemen, was niet langer nodig. Er is extra aandacht besteed aan het volledig inbedden van processen en werkwijzen in de diverse organisaties. Continuiteit van de huidige performance en het functioneren van CDM bij toekomstige wijzigingen in procedure en techniek is daarmee volledig gewaarborgd.

Wil je meer weten?

Vraag het aan onze consultants.

Otto ten Dam

Managing Partner

Stel je vraag per mail