Klantcases

Professionalisering Alliantie Portfolio

Netbeheer Nederland is de brancheorganisatie voor elektriciteit- en gasnetbeheerders in Nederland. Samen met Energie Data Services Nederland (EDSN) en de leden is het Opdrachtgevers Collectief (OGC) opgericht. Zij heeft als doel het handhaven van een eenduidige opdrachtverstrekking van IT- gerelateerde projecten aan EDSN.

De eerste stappen voor het inrichten van een alliantieportfolio had Netbeheer Nederland al gezet: een basisportfolio en een vaste overlegstructuur. Intermedius is gevraagd om Netbeheer Nederland te adviseren in de verdere professionalisering van het portfoliomanagement en de implementatie van een permanent Portfolio Office.

Inzet volwassenheidsmodel voor IST-SOLL

Allereerst is gestart met het in kaart brengen van de huidige situatie van het alliantieportfolio, en de situatie waar Netbeheer Nederland zich naartoe wil ontwikkelen. Door de inzet van het door Intermedius ontwikkelde volwassenheidsmodel zijn knelpunten geïnventariseerd en is vastgesteld welke ontwikkelingen hierin centraal staan.

De volwassenheidsmeting heeft inzicht gegeven in onze blinde vlekken en concrete handvatten gegeven om onze portfolioprocessen te verbeteren. De kennis die Intermedius inbracht, heeft geholpen om de verbeterpunten snel om te zetten in actie.
Arie Haasnoot – Portfoliomanager Opdrachtgevers Collectief

Focus op positionering Portfolio Office

Daarnaast hebben wij advies uitgebracht over het opzetten van een Portfolio Office. De behoeften, gewenste verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de klant hebben wij met behulp van diverse interviews in kaart gebracht.

Het door Intermedius ontwikkelde volwassenheidsmodel is ingezt om de huidige en de gewenste situatie te scoren op proces, cultuur en gedrag.

Aan de hand van kennis op het gebied van Lean Portfoliomanagement en P3O hebben wij samen met de klant vorm gegeven aan het gewenste Portfolio Office. Op basis van het model en diepte-interviews met de diverse alliantiepartijen en stakeholders, hebben wij de ambitie geïnventariseerd en concrete acties voor het bereiken van deze ambitie vastgesteld. Omdat samenwerking verschillende aspecten kent, is er onderscheid gemaakt tussen ‘structuren en processen’ en ‘cultuur en gedrag’. Voor een volwassen samenwerking is het belangrijk aandacht te hebben voor de inhoudelijke wijze van samenwerken, als ook voor hoe er op sociaal vlak met elkaar wordt omgegaan.

Intermedius volwassenheidsmodel

Groei in samenwerking op de verschillende thema’s gaat hand in hand. Verandering in werkwijze vraagt om verandering in cultuur en gedrag. Mensen moeten tijd krijgen om zich de nieuwe structuren en processen eigen te maken. Voor Netbeheer Nederland hebben wij op basis van het onderzoek geadviseerd op een aantal specifieke thema’s een verbeterslag te maken.

Diversiteit aan belangen en posities

De gesprekken en beschikbare documentatie gaven veel informatie, waarbij de complexiteit zat in de diversiteit aan belangen en posities. Door analyse o.b.v. ons model (figuur 1) en onze expertise hebben wij deze complexiteit kunnen ontrafelen en vertaald naar enerzijds een gedegen meting van de volwassenheid van portfoliomanagement en anderzijds concrete acties voor verdere ontwikkeling op de diverse thema’s.

Rollen, expertise, competenties en acties zijn bepaald voor een effectieve en efficiënte invulling van de portfolio office.

De focus is gelegd op de positionering en activiteiten van het Portfolio Office. Als resultaat hebben wij concrete processen ontworpen, gewenste bemensing gedefinieerd (expertise en fte) en geadviseerd over de bijhorende governance en besluitvorming.

Concrete adviezen in een Roadmap

Wij hebben een advies opgeleverd waarbij de resultaten van het volwassenheidsonderzoek (IST-SOLL) zijn weergegeven. Deze resultaten hebben wij in een roadmap gezet (figuur 2) waarin de benodigde acties en volgordelijkheid voor het realiseren van de gewenste ambitie zijn weergegeven. Op basis van dit advies en de roadmap is Netbeheer Nederland in staat om portfoliomanagement middels concrete acties verder te professionaliseren en aan te laten sluiten op de gedefinieerde ambities.

Roadmap
Wil je meer weten?

Vraag het aan onze consultants.