• Home
  • Blogs
  • Intermedius in de praktijk – inrichten van Agile portfoliosturing
Blogs

Intermedius in de praktijk – inrichten van Agile portfoliosturing

We zijn continu in beweging. Met een app huur je een fiets, bestel je een Uber en nog even en we worden met een paar klikken volledig automatisch naar onze bestemming gebracht. Technologische innovaties spelen een cruciale rol in het aanbieden van slimme mobiliteitsoplossingen die bijdragen aan klantbeleving, -waardering en -verwachtingen en dus aan het bestaansrecht van de organisatie. Als vervoersbedrijf dien je mee te gaan in deze ontwikkeling. Dit vraagt echter veel innovatie en beweging om haar klanten te voorzien in de laatste trends op het gebied van slimme mobiliteit.

Opkomst van slimme mobiliteit

Het vervoersbedrijf timmert dan ook hard aan de weg om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen door middel van strategische en innovatieve projecten. Innovaties bedenken is één, zorgen dat de innovaties met de meeste impact worden gerealiseerd is twee. De vraag is dus, welke initiatieven leveren de meeste toegevoegde waarde? Welke projecten dragen het meest bij aan een bepaald strategisch thema of doelstelling? En welke niet? Om de reiziger ook in de toekomst de laatste innovatieve mobiliteitsoplossingen te kunnen bieden, is het van essentieel belang dat het vervoersbedrijf in staat is om tijdens technologisch disruptieve omstandigheden haar koers bij te stellen. Wendbaar zijn dus.

Uitdaging: overzicht over een grote organisatie

Waar de operatie zijn energie vooral richt op het optimaliseren van de reis door het gebruik van Lean-management, maakt changemanagement flinke stappen door middel van de Agile werkwijze. Dit verschil in aanpak zorgt voor disbalans en bemoeilijkt de besluitvorming. Een balans tussen deze twee leidende dynamieken vraagt om een andere manier van samenwerken. Agile kan ondersteunen bij het verkrijgen van wendbaarheid maar in de praktijk is het risico dat er een veelvoud aan initiatieven ontstaat waardoor het overzicht en inzicht in relatie tot de strategie losschiet.

Het portfolioteam had al behoorlijk meters gemaakt om Portfoliomanagement centraal in te richten. Door een logische opdeling te maken van de organisatie en deze aan te sluiten op de doelstellingen en strategie, kan beter ingeschat worden wat er nodig is om doelstellingen te behalen. De vervolgstap was Agile Portfolio Sturing, zodat de werkwijze van Portfoliomanagement aansluit bij het gedachtegoed van Agile. Strategisch Portfoliomanagement / Agile Portfolio Sturing is een raamwerk waarmee elementaire processen rondom de realisatie van veranderinitiatieven worden ingericht. Hierbij is de wijze waarop producten worden gerealiseerd (bijvoorbeeld m.b.v. Prince2 of Scrum) niet van belang. Het doel is dat je kunt sturen op toegevoegde waarde, tijdig keuzes kunt maken en bij kunt sturen indien de (strategische) doelen mogelijk niet worden behaald. Dit verbetert uiteindelijk de flexibiliteit en wendbaarheid van de organisatie!

De opdracht: van overzicht naar inzicht door Strategisch Portfoliomanagement

Naast overzicht in de relatie met de strategische doelen, ontstaat door Strategisch Portfoliomanagement de mogelijkheid om gericht het veranderportfolio, waar nodig, in andere richtingen te sturen. Om dit bij het vervoersbedrijf te implementeren heeft het team van Intermedius een klant specifieke aanpak opgesteld om stapsgewijs grip te verkrijgen. Hierbij stonden er een drietal resultaten centraal:

  • opbouwen prestatiedialoog tussen management en uitvoering
  • draagvlak portfoliomanagers en (senior) management
  • advies en aanpak voor vervolg – verder ontwikkelen Agile Portfolio Sturing

Starten van prestatiedialoog

Door een logische opdeling te maken van de organisatie en deze aan te sluiten op de doelstellingen en strategie, kan beter ingeschat worden wat er nodig is om de doelstellingen te behalen. Dit voorkomt dat afdelingen langs elkaar heen aan hetzelfde probleem werken. De afweging tussen initiatieven wordt ook makkelijker, doordat zij bijdragen aan dezelfde doelstellingen (of afgeleide daarvan). Het team van Intermedius ondersteunt bij het maken van een logische opdeling en een heldere visuele weergave van het portfolio volgens de principes van de Key Value Metrics©. Dit werd het startpunt voor een prestatiedialoog tussen management en uitvoering.

Portfoliomanagers en (senior) management

Daarnaast creëert het team van Intermedius in samenwerking met een aantal sleutelfiguren een visiedocument. Centraal hierin staat de manier waarop de sturing en besluitvorming geoptimaliseerd wordt met het inrichten van Agile Portfolio Sturing. Het doel: regie op de executie van de strategie!

Het resultaat is een team met een gezamenlijk doel en visie op Agile Portfolio Sturing. Het senior management is aangehaakt en zijn bewust wat de impact is om centraal te willen sturen vanuit het Agile gedachtegoed. Het visiedocument dat hieruit voortgekomen is maakt het makkelijker om de visie door de hele organisatie te verspreiden en stap voor stap te introduceren als de manier om investeringen te identificeren, kiezen en besturen.

Advies en plan van aanpak door ontwikkelen Agile Portfolio Sturing

Met het portfolioteam is de basis neergezet, maar om ook daarna het succes van Strategisch Portfoliomanagement te borgen is er een kernteam opgezet. Sleutelfiguren in de organisatie hebben samen met het team van Intermedius een roadmap opgesteld, zodat het vervoersbedrijf de volgende stappen kan zetten en het de Agile Portfolio Sturing verder kan brengen. Hierdoor is zowel gewerkt aan de toekomst van Portfoliomanagement als ook een stevig fundament voor de dagelijkse activiteiten van het portfolioteam.

Diane Dros

Strategisch Adviseur
diane.dros@intermedius.nl